توليدات علمی پژوهشگران پژوهشگاه فضايي ايران

معرفی پايگاه‏های اطلاعاتی و منابع علمی معتبر

نشريات معتبر و نامعتبر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

دستنامه های آموزشی

لینک های مفید

درخواست تهيه ساير منابع اطلاعاتی توسط پژوهشگاه

اطلاعات کتابشناختی منبع موردنظر را به آدرس KM1@isrc.ac.ir ارسال نمايند.


اطلاعات کتابشناختی منبع موردنظر پژوهشگران حوزه مربوط را به آدرس KM1@isrc.ac.ir ارسال نمايند.

به اشتراک‏ گذاری منابع اطلاعاتی

در راستاي غنی‌شدن منابع الكترونيكی و به‌منظور همكاری برای ارتقای كتابخانه ديجيتالی پژوهشگاه، كتابخانه اقدام به جمع‌آوری و سازماندهی منابع الكترونيكی نموده است. لذا خواهشمند است همكاران محترم در صورتی‌که منابع الكترونيكی اعم از كتاب، مقاله و ... به‌صورت فايل در اختيار دارند، فایل‌های خود را به آدرس KM1@isrc.ac.ir ارسال نمايند تا ضمن سازماندهی، در کتابخانه ديجيتال اضافه شود.

پيشاپيش از بذل توجه همكاران و مشاركت در اين امر كه طبعا بازخورد مثبتی برای تمامی همكاران مجموعه نيز خواهد داشت، سپاسگزاری می‌گردد.

معرفی کتابخانه ديجيتال


آمار پایگاه